ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД ПРЕЗ 2020Г.

ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, прилага тази политика във връзка с услугата, предоставяна от посредника по управление на индивидуални портфейли на клиенти, в които се включват акции на дружества със седалище в Република България или друга държава членка на ЕС, допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка на ЕС (наричани по-долу общо „компании“).  Тази политика е приета с решение на Съвета на Директорите на 11.09.2020г., и е публикувана на интернет страницата на дружеството.

Политика за ангажираност

Съгласно изискванията на чл. 75а, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, дружеството оповестява следната информация за изпълнение на политиката за ангажираност през 2020 г.:

През 2020 г., ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, не е инвестирало трайно или краткосрочно средства на управлявани от него индивидуални портфейли на клиенти в дружества със седалище в държава членка на ЕС, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, както и в дружества със седалище в Република България.

През 2020г. ., ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, не е участвало пряко или чрез пълномощник в проведени Общи събрания на акционерите и не е гласувало по предложените от дружествата решения, както и не е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на параграф 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Начинът на упражняване на право на глас от ИП, при липса на конкретни инструкции от страна на клиента – акционер, ще се определя принципно от:

  • Правилата на доброто корпоративно управление;
  • Справедливо третиране на акционерите;
  • Прозрачност и пълнота на финансовите отчети;
  • Компетентност и отговорност на членовете на управителните и контролните органи, резултати от дейността им;
  • Компетентност, репутация и независимост на одитора.

При вземането на решение за неучастие/негласуване в Общо събрание на акционерите през 2020 г. ИП „Кепитъл Маркетс“ АД е отчело изброените в политиката си за ангажираност критерии: 

  • Процентният дял на клиента в капитала и от акциите с право на глас на компанията;
  • Дела на инвестицията в портфейла, управляван от ИП;
  • Държавата по регистрация на компанията;
  • Инвестиционната стратегия при управлението на портфейла и конкретно по отношение на инвестицията в тези акции – дългосрочно държане или продажба в кратък срок;
  • Административни и други разходи, свързани с упражняването на правото на глас.

 

ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, през 2020г. не е прилагло критерии, според които определя като незначително гласуването по какъвто и да е въпрос, включен в дневния ред на общо събрание., освен в в случаите, когато размерът на дяловото участие на клиента в компанията е под 1%. Независимо от това, ако клиентът желае да участва в общото събрание и да гласува, ИП ще му съдейства съгласно предвиденото в договора за управление на портфейл. През 2020г., не са постъпили искания от клиенти за участие в общи събрания.

 

Настоящата информация е актуална към 31.03.2021 г.