РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

Разкриване на информация съгласно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги 

Кепитъл Маркетс АД по принцип подкрепя мерките, насочени към опазване на околната среда, както и към подобряване на факторите, свързани със служителите, социални фактори, въпроси, свързани със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията и подкупите, както и доброто корпоративно управление, които се дефинират общо като фактори на устойчивост. 

Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Sustainable Finance Disclosure Regulation или SFDR), който се прилага от 10 март 2021 г. и свързаната с него европейска регулация са насочени именно към стимулиране на устойчивите инвестиции и оповестяване на информация в тази връзка от страна на различните участници на финансовите пазари и финансовите съветници.

Независимо от принципната си подкрепа, както е посочено по-горе, на основание член 4, параграфи 1.б и 5.б от SFDR, на този етап Кепитъл Маркетс АД избра да не отчита в инвестиционните си решения и инвестиционните си съвети неблагоприятните въздействия върху факторите на устойчивост поради следните причини:

 

  • Липсва информация от страна на емитентите.

 

За да може да отчита неблагоприятните въздействия върху факторите на устойчивост Дружеството трябва да разполага с нужната информация, която към момента повечето емитенти не са длъжни и не разкриват. Без достоверен източник на достатъчно информация Дружеството не може да направи прецизна оценка и да отчете въздействието на инвестиционните си решения или съвети върху факторите на устойчивост. Дружеството е в процес на уточняване на възможните източници на информация за различните категории пазари и емитенти според различните инвестиционни предпочитания на клиентите. 

 

  • Правната рамка все още не е довършена. 

 

Предстои приемане на регулаторните технически стандарти, които се очаква да допълнят SFDR. Съществуващата регулация е разпръсната между различни европейски актове, които са приемани по различно време и които не са съгласувани помежду си. Предстои промяна в секторната директива – MiFID II. Нормативните актове, които ще въведат мерки по прилагане на европейските регулации във вътрешното законодателство, още не са приети. Има много неясноти и въпроси относно начина, по който SFDR следва да се тълкува и прилага.

 

  • Отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта изисква преглед и преработване на много от вътрешните правила и политики на Дружеството.

 

Ако започне да отчита  факторите на устойчивост, Дружеството първо трябва да преразгледа всичките си вътрешни правила и политики, и евентуално да приеме необходимите промени, особено в правилата за управление на риска и в политиката за възнагражденията. Предвид посоченото по-горе относно предстоящите нормативни промени и неяснотите относно прилагането на SFDR на този етап, преразглеждането на вътрешните правила не може да бъде приключено в рамките на кратък период от време.

Понастоящем, мащабът на Дружеството, както и естеството и обхвата на неговите дейности, включително и специално свързаните с управление на портфейли и предоставяне на инвестиционни съвети, не оправдават предприемането на съществени административни мерки и поемането на допълнителни разходи.