СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА / ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 19.04.2021г., са допълнени/приети нови правила и процедури на ИП Кепитъл Маркетс АД, както следва:

ИП „Кепитъл Маркетс“ АД е приел Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения и в инвестиционните съвети в съответствие с изискванията на член 3 и останалите от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламента“).

Политиката описва общо принципите, прилагани от ИП „Кепитъл Маркетс“ АД при наблюдението и управлението на рисковете за устойчивостта, които могат да възникнат при вземане на инвестиционни решения при управление на индивидуални портфейли на клиенти, както и при предоставяне на инвестиционни съвети на клиенти.

Управлението на рисковете за устойчивостта е част от общата политика на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД за управление на рисковете. При прилагането на Политиката ще се извършва категоризация на емитентите и финансовите инструменти, издадени от тях, по определени в Политиката критерии, въз основа на достоверна, стандартизирана и публично достъпна информация.

Политиката започва да се прилага от момента, в който ИП „Кепитъл Маркетс“ АД разполага с достатъчно достоверна, стандартизирана и публично достъпна информация за целите на оценка и категоризиране на емитентите и финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните услуги на клиенти, попадащи в приложното поле на Политиката.

Освен това, ИП „Кепитъл Маркетс“ АД актуализира и своята Политика за възнагражденията в съответствие с член 5 от Регламента, която вече е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта. Съгласно Политиката за възнагражденията, начисляваните и изплащани от ИП „Кепитъл Маркетс“ АД възнаграждения са само и изключително постоянни, променливи възнаграждения не се изплащат. ИП „Кепитъл Маркетс“ АД приема, че рисковете за устойчивостта могат да имат съществено влияние върху стойността на инвестициите и възвръщаемостта от тях, но на този етап ИП „Кепитъл Маркетс“ АД не ги отчита като самостоятелен фактор при определяне на възнагражденията и техния размер.