УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И СИСТЕМИ НА ИП КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 19.10.2020г., са приети нови правила и процедури на ИП Кепитъл Маркетс АД,
както следва:

Общи условия приложими към договорите с клиенти;

Правила за вътрешна организация, като към тях се прилагат: Приложение № 1: Политика и правила за третиране на
конфликти на интереси, Приложение № 2: Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване
на нареждания, Приложение № 3: Политика за непрекъснатост на дейността и Приложение № 4: Политика за управление
и разглеждане на жалби от клиенти;

Правила относно системата за вътрешен контрол и проверка на съответствието с нормативните изисквания;
Правила за личните сделки;

Политика за оценка на пригодността и приложения към нея;

Процедура за извършване на оценка за уместност.

Приемат се промени в следните документи:

Политика за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна
страна(категоризация на клиентите)

Правила за управление на риска

Промените в Общите условия влизат в сила от 20.11.2020г.

Клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Общите условия, имат право да прекратят договора си
без предизвестие преди датата на влизане им сила като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да
носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Изменените и допълнени Общи условия, правила и процедури можете да намерите в секция „Документи”