Промяна на седалището, адресът на управление, адресът за кореспонденция и адресът на офиса, в който Кепитъл Маркетс АД ще сключва договори с клиенти и ще предлага услугите си съгласно своя предмет на дейност.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че считано от 21.11.2018г. адресът на управление, адресът за кореспонденция и адресът на офиса, в който дружеството ще сключва договори с клиенти и ще предлага услугите си съгласно своя предмет на дейност е променен.

Новият адрес е вписан в Търговския регистър и  Кепитъл Маркетс АД е вече със

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, област София (столица), община Столична, район „Средец“, ул. „Г.С.Раковски“ № 96, ет. 1

адрес за кореспонденция: гр. София 1504, област София (столица),

община Столична, район „Оборище“ № 5, ет. 6,

офис, в който дружеството ще сключва договори с клиенти и ще предлага услугите се съгласно своя предмет на дейност: град София 1504, област София (столица), община Столична, район „Оборище“, ул. „Оборище“

№ 5, етаж 6,

Използваме случая да отбележим, че промяната следва да бъде отразена в бизнес  кореспонденцията, комуникацията и при издаване на фактури и други документи, насочени към Кепитъл Маркетс АД.

При допълнителни въпроси или необходимост от съдействие, имате възможност да се свържете с нас на тел: 980 17 25

С уважение,

Кепитъл Маркетс АД