Уведомление за изменение на общите условия, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания, Тарифата на Кепитъл Маркетс АД

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 28.05.2019г. са приети промени в следните документи:

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Кепитъл Маркетс АД

Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания“ на Кепитъл Маркетс АД

Тарифа за таксите и комисионите на Кепитъл Маркетс АД

Промените в Общите условия и Тарифата влизат в сила от 01.07.2019г.

Клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Общите условия и Тарифата, имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на новата тарифа като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Изменените и допълнени Общи условия, Политика и Тарифа можете да намерите в секция „Документи”