Уведомление за изменение на Общи условия, политики и правила, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс‛ АД

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 30.01.2017г. са приети изменения на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД.

Изменените и допълнени Общи условия можете да намерите в секция „Документи“

Промените в Общи условия влизат в сила от 09.03.2017г. При несъгласие с измененията и допълненията в общите условия клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на настоящите общи условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разходите, свързани с притежаваните от него активи

Останалите документи влизат в сила от датата приемането и одобрението им от компетентния орган.

Нашите служители са на разположение, за да отговорят на всеки Ваш въпрос.