Уведомление за изменение на Общи условия, политики и правила, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД

Уважаеми клиенти,

С решение на Съвета на директорите от 08.05.2018г., във връзка с изменения в нормативната уредба касаеща дейността на инвестиционните посредници в Република България, ИП „Кепитъл Маркетс” АД публикува на сайта си следните нови документи:

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Кепитъл Маркетс АД

Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания“ на Кепитъл Маркетс АД

Правила за управление на риска на ИП Кепитъл Маркетс АД

Правила относно системата за вътрешен контрол на Кепитъл Маркетс АД

Правила за вътрешна организация на ИП Кепитъл Маркетс АД

Политика за възнагражденията на ИП Кепитъл Маркетс АД

Политика за управление и разглеждане на жалби от клиенти на ИП Кепитъл Маркетс АД

Политика за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна страна ИП Кепитъл Маркетс АД

Изменените и допълнени Общи условия, политики и правила можете да намерите в секция „Документи”

 

 

Общите условия влизат в сила от 11.06.2018г. и след одобрението им от Комисията за Финансов Надзор. При несъгласие с измененията и допълненията в общите условия клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на настоящите общи условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разходите, свързани с притежаваните от него активи

Останалите документи влизат в сила от датата приемането и одобрението им от компетентния орган.

Нашите служители са на разположение, за да отговорят на всеки Ваш въпрос.