Уведомление за изменение на Общи условия, политики и правила, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД

Уважаеми клиенти,

 

С решение на Съвета на директорите от 29.01.2016г. и 14. 03.2016г., във връзка с приетите изменения относно дейността на инвестиционните посредници в Република България в Наредба 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници ИП „Кепитъл Маркетс” АД прие изменение и допълнение в следните документи:

 

„Общи условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД“;

 

„Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания“ на „Кепитъл Маркетс“ АД“;

 

„Правила за управление на риска“ на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД“;

 

„Правила относно системата за вътрешен контрол“ на „Кепитъл Маркетс“ АД;

 

„Правила за вътрешна организация“ на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД;

 

„Политика за възнагражденията“

 

Изменените и допълнени Общи условия, политики и правила можете да намерите в секция „Документи”

 

 

Промените в Общи условия влизат в сила от 20.05.2016г. При несъгласие с измененията и допълненията в общите условия клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизане в сила на настоящите общи условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разходите, свързани с притежаваните от него активи

Останалите документи влизат в сила от датата приемането и одобрението им от компетентния орган.

Нашите служители са на разположение, за да отговорят на всеки Ваш въпрос.