Уведомление за сделка извън регулиран пазар с акции на публично дружество

Кепитъл Маркетс АД в качеството си на инвестиционен посредник оповестява сключването на сделка извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на публично дружество КММ АД (борсов код 4KP).

Дата на сделката: 26.05.2016

Емитент: КММ АД

Емисия: BG11KMSUAT11 (борсов код: 4KP)

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции

Съвкупен брой акции, обект на сделката: 147 418

Цена за една акция: 0,50 лева

Валута на сделката: BGN

Дата и час на сключване на сделката: 26.05.2016, 15:15

Дата на сетълмент: 26.05.2016 г.

Дата на публикуване: 26.05.2016, 15:17