Клиентите на Кепитъл Маркет могат да се възползват от следните предимства:

  • Над 850 борсово търгувани фондове (ETF) и борсово търгувани суровини (ETC)
  • Възможност за инвестиция в сектори чрез една акция
  • Идеален инструмент за диверсификация на портфейла
  • До 50% от инвестираната сума в акции според пазарната им стойност в момента може да бъде използвана като обезпечение за маржин търговия на други финансови инструменти (валута, фючърсни контракти и договори за разлика)

Поради спецификата ETF фондовете, условията за търговия с тях са идентични с Условията за търговия с акции.