Документи

► Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП "Кепитъл Маркетс" АД

► Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания на ИП "КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД

► Политика за възнагражденията на ИП "КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД

► Политика за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна страна на "КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД

► Правила за управление на риска на ИП "КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД

► Правила за вътрешна организация на ИП "КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД

► Правила относно системата за вътрешен контрол на ИП "КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД

 

► Правила за оценка на клиентските активи на ИП "КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД

► Разкриване на информация по чл. 142м, чл. 147, чл. 148 , в съответствие с изискванията на чл. 153 от Наредба N 35

► Договор за сделки с финансови инструменти търгувани на международни финансови пазари с Приложения

► Тарифа на ИП "Кепитъл Маркетс" АД

► Годишни отчети