Фючърсният контракт е договор за покупка или продажба на стока, суровина, финансов инструмент или негов дериват при точно определени условия в бъдещ момент. Голямото разнообразие на инструменти, които се търгуват на фючърсните пазари (валута, индекси, енергийни суровини, петрол, метали, захар и т.н.), позволява на производителите, потребителите и инвеститорите да застраховат риска от промяна на ценовите нива. Високата ликвидност на пазарите, дневните колебания на цените при повечето инструменти в съчетание с възможностите за маржин търговия, дават възможност за реализиране на високи печалби при спекулативната търговия.

Предимства на търговията:

Търговия с над 500 фючърсни контракта
• Тесни спредове
• Разнообразие от инструменти на фючърсните пазари:

  • Метали - злато, сребро, мед и др.
  • Енергийни суровини - петрол, природен газ и др.
  • Селскостопански стоки – пшеница, царевица, кафе, какао и др.
  • Финансови инструменти - борсови индекси, валутни двойки, облигации

• Богат набор от видове поръчки – пазарни, лимитирани, стоп, стоп-лимит, плаващ стоп
• Поддържане на пълно описание на всички характеристики и часове за търговия за цялото разнообразие от фючърсни контракти, търгувани на основните световни борси
• Възможност за заемане на дълги и къси позиции
• Фючърсните контракти се търгуват на регулиран пазар, което гарантира повече прозрачност на цените и на изпълнението на сделката

 

Изисквания за маржин за фючърсни контракти

За своите операции със фючърсни контракти Кепитъл Маркетс АД използва решения за търговия, предлагани от СаксоБанк, Дания. За повече информация относно маржин изискванията, минималните количества за търговия и друго, моля последвайте линка: http://www.saxobank.com/trading-products/futures/rates-and-conditions/online-futures-contracts