Какво е фючърсен контракт?

Това е споразумение (от contract на английски език), задължаващ купувача да закупи (или продавачът да продаде) базисния актив - стока или финансов инструмент, на предварително определена дата и цена. Фючърсният контракт включва качеството и количеството на базисния актив и са стандартизирани за борсова търговия. Някои фючърсни контракти включват физическа доставка на базисния актив, докато други се уреждат в кеш. Фючърсните пазари се характеризират с висок ливъридж в сравнение с фондовите пазари.

С какви фючърсни контракти мога да търгувам?

Можете да търгувате с над 500 фючърсни контракта. Предлага се голямо разнообразие от видове фючърсни контракти:

Фючърсни контракти върху метали - злато, сребро, мед и др.
Фючърсни контракти върху енергийни суровини - петрол, природен газ и др.
Фючърсни контракти върху селскостопански стоки – пшеница, царевица, кафе, какао и др.
Фючърсни контракти върху финансови инструменти - борсови индекси, валутни двойки, облигации.

На кои борси се търгуват фючърсните контракти?

Фючърсните контракти се търгуват на някои от основните борси в света, от които най-известните за тези пазари са:

• Chicago Board of Trade (CBOT), ECBOT
• Chicago Mercantile Exchange (CME), GLOBEX
• New York Mercantile Exchange (NYMEX), GLOBEX
• New York Board of Trade (NYBOT), ICE NYBOT
• GLOBEX
• Eurex
• Euronext
• ICE
• Borsa Italiana
• London International Financial Futures Exchange (LIFFE)
• Spanish Official Exchange (MEFF)
• Osaka Securities Exchange (OSX)
• Sydney Futures Exchange (SFE)
• Singapore Exchange (SGX)
• OMX Stockholm (SSE)
• Tokyo Stock Exchange (TYO)

Какви видове поръчки се предлагат за фючърсни контракти?

В Кепитъл Маркетс може да се ползва богат набор от поръчки: пазарни, лимитирани, стоп поръчки. Те са възможни за всички фючърсни контракти. Клиентите могат също така да използват т.нар. trailing stop поръчки, за да задържат печалби, когато пазарът е в посока, негативна на позицията на фючърсния контракт. Trailing Stop поръчка е тази, при която се задава цена на стоп, разстояние до пазара и стъпка на промяна. Цената на стоп определя първото ниво, на което може да бъде изпълнена стоп поръчката. Разстоянието до пазара е разлика между текущата пазарна цена и цената на стоп, която се поддържа, когато движението на цената на инструмента е в посоката на заетата позиция. При движение на цената срещу заетата позиция, стоп поръчката се фиксира на последното достигнато ниво. Поръчката ще се изпълни, ако цената на инструмента спадне (при дълга позиция) или се покачи (при къса позиция) и достигне нивото, на което е поставена стоп поръчката.

Какво е първоначален маржин?

Фючърсните контракти могат да се търгуват на маржин, с което клиентите имат възможност да постигнат с малки инвестирани суми голям пазарен ефект. Първоначалният маржин е гаранционната сума, която трябва да имате в сметката си, за да отворите позиция в определен фючърсен контракт.

Какво е поддържащ маржин?

За да сключвате сделки с фючърсни контракти е необходимо да се следи в сметката Ви поддържащия маржин за всеки контракт поотделно. Ако средствата в сметката ви са под този маржин, ще бъдете уведомени, че трябва или да внесете още средства в сметката, за да покриете недостига, или да закриете позициите си. Ако състоянието на маржина във вашата сметка не се промени, Кепитъл Маркетс си запазва правото да закрие позициите ви.

Частично изпълнение на поръчки

При лимитираните поръчки понякога може да се случи частично изпълнение. В подобни случаи количеството, за което не е изпълнена поръчката, остава на пазара като лимитирана поръчка, която може да бъде изпълнена в рамките на зададената валидност на поръчката. Пазарните поръчки могат да бъдат изпълнявани на различни нива, като платената цена ще бъде среднопретеглената цена на обема на всички изпълнени поръчки.

Падеж на фючърсните контракти

Тъй като Кепитъл Маркетс не извършва физическа доставка на базовия актив при падеж на фючърсни контракти, необходимо е всеки клиент да следи за датата на падеж и датата на първо известие на всеки фючърсен контракт, с който търгува, и да закрие позицията си преди крайната дата на падежа. Ако клиентът не закрие позицията си преди датата на падеж или датата на първо известие, Кепитъл Маркетс ще се постарае да закрие при първа възможност позицията му вместо него на официална пазарна цена. Всички произтичащи разходи, печалби или загуби ще бъдат прехвърлени по сметката на клиента.