Търговия с ДЦК - Съгласно Наредба № 5 на БНБ за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа (ДЦК) “Кепитъл Маркетс” АД има статут на непървичен дилър. В тази връзка ние Ви предоставяме следните възможности:

- да подавате състезателни и несъстезателни поръчки за участие в провежданите от БНБ и МФ аукциони на ДЦК;

- да закупите или продадете ДЦК на вторичния пазар;

- да сключвате репо сделки /договори за продажба на ДЦК с уговорка за обратно изкупуване/ и обратни репо сделки с "Кепитъл Маркетс" АД