Т А Р И Ф А  за такси и комисиони на ИП "Кепитъл Маркетс" АД, приета с Решение на Съвета на директорите на 30.10.2014 г., в сила от 01.11.2014 г.