Бизнес анализи

Финансовите Анализи на функционирането на търговски дружества и структури на различни равнища включва подготовка и изработка от “Кепитъл Маркетс” АД на пълни финансови отчети и проформа отчети във формати “Финансово счетоводство” и “Управленско счетоводство” за различни цели, оценка на резултатите от всякаква стопанска дейност и упражняване на финансов контрол.

Бизнес оценки

Оценките на Акции (дялове) от капитала на търговски дружества, на Обособени части от предприятия и други подобни се основават и се изработват от нашето дружеството в съответствие с изискванията на унифицираните Стандарти за професионално бизнес оценяване на Асоциацията на оценителите в САЩ и на стандартите и методите за бизнес оценяване, възприети съгласно действащата нормативна уредба в България.

Бизнес обосновки

Финансовите Обосновки служат за набирането на Акционерен (Дялов) капитал, при обявяването на Облигационни заеми, по Искания за отпускане или преструктуриране на Кредити за инвестиционен и за работен (оборотен) капитал и други подобни. Те се основават и изработват от “Кепитъл Маркетс” АД в съответствие със стандартите от обичайната световна практика и удовлетворяват всякакви специфични изисквания на български и чуждестранни, банкови и небанкови институции, по отношение на реквизитите, съдържанието и формата на изложението.


Бизнес план

Бизнес Плановете представляват комплексни Изследвания за Финансова Целесъобразност от осъществяването на инвестиционни и други бизнес проекти и на Програми за развитие на търговски дружества, с дефиниране на бизнес задачите, поставяни пред техните органи за управление.
Изследванията, извършвани от “Кепитъл Маркетс” АД удовлетворяват най-високите стандарти от световната практика в областта Feasibility Study /изслезвания за финансова целесъобразност/ относно финансовото прогнозиране, моделиране, анализиране и оценяване при:

- Учредяването на нови и преструктурирането на действащи търговски дружества.
- Увеличаването на акционерния капитал и подготовката на план за емисия на ценни книжа.
- Създаването на смесени предприятия.
- Извършването на сливания и изкупувания.
- Увеличаването на кредитните линии.
- Капиталовото бюджетиране.
- Продуктовото планиране.
- Въвеждането на нови дейности, проекти и пазарни стратегии.
- Установяването на финансови изисквания за бъдещ растеж.
- Проектиране увеличаването на доходността от инвестициите и пазарния дял.
- Оптимизацията на данъчното облагане.
- Дефинирането на финансовата политика спрямо органите за управление и персонала на търговските дружества.
- Осъществяването на последващ инвеститорски контрол и други подобни.

”Кепитъл Маркетс” АД извършва всеобхватно многовариантно проектиране, анализиране, оценяване, управление и оптимизиране на паричните потоци, критичните бизнес съотношения, ключовите управленски коефициенти, корпоративната стойност и финансовия риск. Определят се нетната настояща стойност и вътрешната норма на възвращаемост на инвестициите.
Изследванията, които дружеството изготвя, обобщават входяща оперативна информация и множество финансови отчети и проформа отчети в един актуален към датата на изследването финансов модел.
Съставяните за целите на анализите и оценките проформа финансови отчети отговарят на изискванията на Българските и на Международните Счетоводни Стандарти.

Систематизираната финансова информация по отношение на историята на бизнеса и на бизнес проектирането се дефинира успоредно във формати ”Българско Финансово Счетоводство” и “USA Управленско счетоводство”.
Проектирането във формат “Българско Финансово Счетоводство” дава възможност за постигането на 100%-на ефективност на инвеститорския контрол, следствие на пълната съпоставимост на финансовите проформа и фактически отчети.

Проектирането във формат “USA Управленско счетоводство” прави възможно провеждането, в съответствие с изискванията на международно възприетите стандарти, на:

- анализ и оценка на промените във финансовото състояние и на формирането и движението на паричните потоци;
- финансов анализ за оценка на ключовите управленски коефициенти;
- анализ за многовариантно бизнес оценяване.

Конвертирането на систематизираната финансова информация по отношение на историята на бизнеса и на бизнес проектирането от формат “Българско Финансово Счетоводство” във формат “USA Управленско счетоводство” не засяга по същество съдържанието на документите.