“Кепитъл Маркетс” АД извършва инвеститорския контрол на основата на Изследванията за Финансова Целесъобразност от осъществяването на бизнес проектите и на програмите за развитие на търговски дружества като стандарт за анализ и оценка на получаваните текущи резултати. Дружеството ще удовлетвори всякакви принципни и специфични изисквания, дефинирани като задание - от възложителите.
Инвеститорският контрол, извършван от “Кепитъл Маркетс” АД текущо установява, анализира и оценява:

- Месечно:
Оперативният резултат и бизнес потенциалът на търговското дружество за генериране на паричен поток за покриване на плащанията към неговите кредитори.

- Тримесечно:
Равнището на финансовата ефективност от прилагането на програмите за развитие чрез използването на система от показатели за финансов анализ в съответствие с международните стандарти.

- Тримесечно:
Движението на пазарната капитализация на акциите (дяловете) на търговското дружество чрез прилагането на система за многовариантно стационарно и текущо бизнес оценяване в съответствие с международните стандарти

БЕЛЕЖКИ

- Анализите, Оценките, Обосновките, Бизнес плановете и Инвеститорския контрол относно компании (бизнес проекти), функциониращи (осъществявани) извън територията на Република България се провеждат в съответствие с местното действащо законодателство чрез пълна локализация по отношение на цялата нормативна уредба, засягаща третираната материя.