Посредничество за финансиране на проекти.

ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София осъществява посредничество за финансиране на инвестиционни проекти при ориентировъчна величина на търсеното финансиране от EUR 250,000 до EUR 3,000,000 или равностойността в левове или щатски долари.

Възнаграждението за извършената работа се формира като премия за успех в размер на 1.5% от осигуреното финансиране, дължима към датата на подписването на договора с финансиращата институция.

Процедура

1. Представяне на инвестиционните намерения чрез приложената като образец Заявка.

2. Оценка на инвестиционните намерения от ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София, относно шансовете за осъществяване на търсеното финансиране.

3. Уведомяване на Носителя на инвестиционните намерения (Заявителя) за резултата от оценката по т. 2.

4. Обсъждане на инвестиционните намерения между Заявителя и ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София, и вземане на съвместно решение относно продължаването или прекратяването на работата по тях.

5. Сключване на “Договор за конфиденциалност” и “Договор за инвестиционно посредничество” между Заявителя и ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София (в случай на положително решение по т.4).

Видове финансиране

- Инвестиционни кредити

- Комбиниране на ново акционерно участие и кредитни линии

Първи вид финансиране - Инвестиционни кредити

Общо изискване

Съучастие на кандидата за получаване на кредит минимум 20% от размера на инвестицията (в зависимост от обезпеченията).

Обезпечения

Приемат се всички допустими от българското законодателство обезпечения.

Предназначение

- За придобиване на дълготрайни активи.
- За закупуване на предприятия или на техни обособени части. 
-  За покупка на мажоритарни пакети от акции (дялове).
- За оборотен капитал като част от финансирането на инвестиционния проект.


Финансови условия

Срок за погасяване до 84 месеца.

Лихвените равнища зависят от оценката на риска от кредитната сделка.

Плащания на Лихвата – месечно.

Плащания на Главницата – по договорен погасителен план, съобразен със спецификите на бизнеса. Възможност за гратисен период до 24 месеца.


Втори вид финансиране - Комбиниране на ново акционерно участие и кредитни линии

Юридическото лице, носител на инвестиционните намерения, трябва да е Акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

Структура на финансирането

Финансиращият Субект (обикновено стратегически инвеститор или взаимен фонд) осигурява необходимото за осъществяване на инвестиционните намерения финансиране под формата на:

- Акционерно участие
Акционерното дружество – носител на инвестиционните намерения увеличава своя капитал чрез нова емисия акции, които се записват от Финансиращия субект. По този начин той придобива от 20% до 49% от капитала на дружеството.
Обикновено, акционерното участие на Финансиращия субект е с предварително уговорен срок и осигурява по-голямата част от необходимата инвестиция.

- Дългосрочна кредитна линия

Останалата част от необходимото финансиране се получава под формата на дългосрочна Кредитна линия.
При постигане на финансовите цели от бизнес плана за развитието на Акционерното дружество през първата пълна финансова година, Финансиращият Субект би могъл да преоформи част от Кредитната линия в Акционерно участие без да променя акционерния си дял.

Използване на паричните средства

Всички парични средства се използват съгласно Бизнес Плана и Бюджета, одобрени от Финансиращия Субект и останалите акционери, като част от инвестиционния договор.

Срок на акционерното участие

Обикновено, Финансиращият Субект е акционер в дадено търговско дружество за период от три до пет години.

Миноритарни права

Докато Финансиращият Субект е акционер, той има право на вето върху всички съществени решения, касаещи функционирането на акционерното дружество.

Рамкови условия за “излизане” от инвестицията

Акционерите в дружеството имат приоритетно право (а понякога и задължение) да изкупят акциите на Финансиращия субект, съгласно предварително договорени срок и условия, или при условията, при които той може да ги продаде на трето лице, в случай, че няма предварително договорени срок и условия за продажба.

В случай, че никой от останалите акционери не е в състояние или не желае да изкупи акциите на Финансиращия субект, той има право да ги продаде на трето лице.

Ако има предварителна договорка между акционерите за цената, при която те ще изкупят акциите на Финансиращия субект и в случай, че те не изпълнят това свое задължение, Финансиращият субект има право да предложи за продажба на трето лице, както своите акции, така и акции на останалите акционери, до размера на предварително договорената цена.

Другите акционери нямат право да даряват, продават или залагат своите акции без писменото одобрение на Финансиращия Субект. В случай на такава продажба Финансиращият Субект има гарантирано право да изкупи приоритетно предлаганите акции при предложените условия както и правото да продаде пропорционална част от своите акции на същия купувач при същите условия.

Ликвидационни права

В случай на ликвидация, Финансиращият Субект има право да получи размера на дяловата си инвестиция преди да се извършат разпределения в полза на останалите акционери.