ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София извършва всички необходими действия във връзка с изготвянето на проспекти за емисии на ценни книжа. Проспектите, изготвяни от дружеството отразяват резултатите от Изследванията за Финансова Целесъобразност от осъществяването на бизнес проектите и на програмите за развитие на търговските дружества. Представяната първична информация и съдържащите се анализи и оценки точно дефинират икономическото и финансовото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа.