ИП "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София предлага на своите клиенти цялата гама услуги, свързани с предварителните проучвания, финансовите анализи, оценките и изготвянето на търгово предложение, както и реализацията му на пода на Българска Фондова Борса -София.

Законът за публично предлагане на ценни книжа определя случаите, в които акционерите в дадено публично дружество отправят към останалите акционери търгово предложение за изкупуване на определен процент от акциите на дружеството.

Търговото предлагане предоставя възможност на всеки акционер, притежаващ най-малко 5% от акциите на дадено публично дружество да придобие най-малко 1/3 от общия брой акции.

От друга страна, акционер, който пряко или чрез свързани лица придобие над 50% или 2/3 от гласовете в общото събрание, е длъжен да отправи към останалите акционери търгово предложение за изкупуване на техните акции. Това негово задължение представлява мярка за защита интересите на миноритарните акционери в дружеството.

Преди публикуването му, търговото предложение трябва да бъде одобрено от Комисията за финансов надзор.