Структурирането и регистрирането на емисии ценни книжа включва обстоен анализ на финансовото и пазарното състояние на компанията и инвеститорския интерес.

Основните дейности във връзка със структурирането на емисии ценни книжа, които специалистите на Кепитъл Маркетс извършват, са:

  • консултиране при определяне на основните параметри на емисията;
  • проучване  на  инвеститорския   интерес към емисията;
  • изготвяне на подробни парични потоци за проекта;
  • изработване на проспект за публично предлагане  на  ценни  книжа  и  приложни документи (вкл. при увеличение на капитала на компании);
  • подготвяне на всички необходими документи за регистриране на емисията ценни  книжа за търговия  на  БФБ –София.