"Инвестиционна консултация относно ценни книжа" е предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на ценните книжа или преценка за инвестиране в ценни книжа, в това число преценка относно вида, позициите и цената на ценните книжа, които ще представляват обект на инвестиране, с изключение на съвети, които се предоставят чрез публикации, адресирани до неопределен кръг от лица.

Изготвянето и структурирането на добър инвестиционен проект е сложна задача, която изисква необходимата компетентност и опит на екипа, който го изработва. Това е важна стъпка към успешното реализиране на инвестицията, за която се създава. Инвестиционният проект се създава по различни причини:

- при започване на нов бизнес или при разширяване на вече съществуващ;

- при приемане на нова насока на дейността или при стартиране на нова стратегия;

- при привличане на дълг или при собствено финансиране на проекти;

- при започване на производство на нов продукт или услуга;

- при внедряване на ново производствено оборудване.


Това са само малка част от причините, за да бъде изработен инвестиционен проект.

Ако искате да научите повече – обадете ни се.