Откриване на реална сметка от физически лица в България

Ако сте физическо лице, можете да откриете реална сметка за търговия с Capital Markets MetaTrader в Кепитъл Маркетс, като:

• Посетите офиса на Кепитъл Маркетс

• Необходимо е да носите с Вас следните документи:

1. Лична карта
2. Ако сте пълномощник на друго лице, което желае да търгува – нотариално заверено пълномощно с представителна власт за извършване на представителни и разпоредителни действия с финансови инструменти.

• Подписвате Договор за търговия и приложенията към него

• Получавате на подадения от Вас e-mail адрес потребителско име и парола, с които можете да влезете в своята реална сметка във платформата: Capital Markets MetaTrader

Откриване на реална сметка от юридически лица в България

Юридически лица могат да открият реална сметка за търговия с Capital Markets MetaTrader в Кепитъл Маркетс, като:

• Представляващият дружеството или него пълномощник посещават офиса на Кепитъл Маркетс;

• Необходимо е да носи следните документи:

1. Лична карта на представляващия дружеството или негов пълномощник;
2. В случай на пълномощник, нотариално заверено пълномощно;
3. Удостоверение, издадено от Търговския регистър при Агенция по вписванията;
4. Заверено копие от учредителния договор или учредителния акт;
5. Лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, ако дейността на дружеството подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране.

• Подписва се Договор за търговия и приложенията към него

• На посочен e-mail адрес се получават потребителско име и парола, които дават достъп до реална сметка във платформата: Capital Markets MetaTrader.

Откриване на реална сметка от лица, които живеят в чужбина

Кепитъл Маркетс може да сключи договор за търговия чрез Capital Markets MetaTrader с лица, които живеят в чужбина и желаят да отворят реална сметка за платформата, ако клиентът има пълномощник в България. В този случай са необходими: нотариално заверено пълномощно в Посолство или консулство на България в съответната държава и копие от документ за самоличност на пълномощника. Следват стъпките, описани за физически и юридически лица.