Договор за търговия с Capital Markets Meta Trader

Заявка за теглене на парични средства от сметка Capital Markets Meta Trader

Нареждане за прехвърляне на парични средства

Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Тарифа на Кепитъл Маркетс