Основните дейности, които Кепитъл Маркетс извършва във връзка с публичното предлагане на ценни книжа, са:

Структуриране на емисии акции и облигации

Структурирането на емисии ценни книжа включва обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес. В тази връзка специалистите на Кепитъл Маркетс извършват:

  • Консултиране при определяне на основните параметри на емисията
  • Проучване на инвеститорския интерес към емисията
  • Изготвяне на подробни парични потоци за проекта
  • Изработване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и приложни документи;
  • Подготвяне на всички необходими документи за регистриране на емисията ценни книжа за търговия на БФБ – София.

Регистриране на публични компании и емисии

Екипът на Кепитъл Маркетс извършва всички изброени по-долу процедури по регистрация на публични компании:

  • Регистриране на емисията при Българска народна банка и „Централен депозитар” АД, вписване в регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор
  • Изготвяне на проспект за първично или вторично публично предлагане
  • Регистриране на емисията за търговия на БФБ – София

Структуриране на управляващи, инвестиционни дружества и на дружества със специална инвестиционна цел

Основните процедури, които Кепитъл Маркетс извършва във връзка със структурирането на горепосочените дружества са:

  • Изготвяне на подробен финансов модел и всички документи и учредяване и лицензиране на дружеството
  • Структуриране на дейността на дружеството

Пласиране на емисията ценни книжа

Предлагане на определен от Компанията процент от емисията на потенциални инвеститори. Дейността по пласиране включва разработване на стратегия за привличане на инвеститори, както и участие в представянето на емисията пред потенциални инвеститори.