Кепитъл Маркетс предлага изготвяне на търгово предлагане и обосновка на предлаганата цена на акция, както и внасяне на търговото предложение в Комисията за финансов надзор и уведомяване на БФБ–София, публикуване на търговото предлагане в централни ежедневници, публикуване на резултатите от търговото предлагане и регистриране на сделките на БФБ–София.