Във връзка с изпълнението на програми за реструктуриране на дълг или отделни инвестиционни проекти, екипът на Кепитъл Маркетс е извършвал продажба на отделни активи, обособени части и цели предприятия. Прилагани са всички възможни схеми – директни преговори с потенциални инвеститори, организиране и провеждане на закрити или открити публични търгове.

Корпоративно реструктуриране

Екипът на Кепитъл Маркетс извършва правен и икономически анализ на състоянието и предлага за изпълнение програма за реструктуриране, в случаите когато дадена компания реши да реструктурира активите си и/или дейността си, да подобри ликвидността, да намали необходимостта от оборотен капитал и т.н.
На основата на извършения анализ екипът прави предложение за цялостната рамка и след одобрение пристъпва към изпълнението й. В някои случаи клиентът може да определи задължителни параметри (напр. цена, срок на изпълнение) и да предостави на Кепитъл Маркетс правомощия да действа в рамките на определените условия. Конкретната практика се определя от спецификата на проекта и инвестиционните цели на клиента.

Сливания и придобивания

Успешните сделки по сливане и придобиване са резултат на добре структурирани стратегии, затова Кепитъл Маркетс работи за своите клиенти като предлага професионални икономически и правни консултации и на по–късен етап реализира одобрения план. Екипът на компанията има значителен опит в реализирането на сделки по сливане и придобиване. Услугите обхващат всички етапи от създаването на корпоративната стратегия по сливане или придобиване до последващото й изпълнение.

Търгове и конкурси

Търговете и конкурсите са едни от най-подходящите начини за продажба на определен актив или за избор на най-подходящия кандидат за извършване на определена дейност. Екипът на Кепитъл Маркетс е ангажиран със: 

  • Структуриране и консултиране при изготвянето на параметрите на търга или конкурса;
  • Изготвяне на пълна тръжна/конкурсна документация 
  • Организиране и провеждане на тръжна/конкурсна процедура
  • Осигуряване на публичност