За успешното реализиране на всяка инвестиция се изисква изготвяне на икономически обоснован и целенасочен инвестиционен проект. Работата на екипа на Кепитъл Маркетс обхваща:

  • Изготвяне на инвестиционни проекти
  • Посредничество при осигуряване на кредитно финансиране
  • Посредничество при осигуряване на joint venture финансиране

Бизнес плановете представляват детайлна и обективна програма, която е много необходима за управляващото тяло на предприятието при разрастване нa дейността му. Ролята на екипът на Кепитъл Маркетс се изразява в:

  • Изготвяне на бизнес планове 
  • Консултации относно ефективното изпълнение на плана 
  • Изготвяне на модел за контрол на изпълнението на бизнес плана