Търговия с акции на БФБ - София

Търговията с акции на БФБ-София се осъществява всеки работен ден от 9.30 до 14.00 ч. Чрез ИП Кепитъл Маркетс може да осъществявате сделки за покупка и продажба на акции или компенсаторни инструменти на фондовата борса. За всяка покупка или продажба на борсата се дължи комисиона за БФБ-София от 0.10% от стойността на сделката. Вальорът на сделките е два работни дни след сключването им на борсата (Т+2). Капиталовите печалби са освободени от данъци за физическите лица, а на юридическите лица се приспадат от облагаемата данъчна основа.

Видове поръчки

Сделките се изпълняват на възможно най-добрата цена за клиентите. Можете да поставите следните поръчки, които да се осъществяват на части или единствено за целия им обем:

пазарни – покупката или продажбата на ценните книжа става по-най-добрата цена на борсовия пазар в момента на въвеждането им, като те не включват цена;

 

лимитирани – поръчките стават при посочена пределна цена за определеното количество ценни книжа.


Лимитираните поръчки могат да бъдат следните видове:

валидни до отмяна - поръчки, които се пренасят от една борсова сесия към следващата до отмяна, но не за по-дълго време от 14 поредни борсови сесии;

 

еднократни - поръчки, валидни само за една сесия;

 

моментални - поръчки, валидни за момента на въвеждане, които се изтриват, ако не могат да се изпълнят веднага.


На първичен пазар и при търгово предлагане за закупуване на акции се подават единствено лимитирани поръчки, които се изпълняват на части.