Уведомление за прекратяване дейността на дружеството в качеството му на инвестиционен посредник, считано от 03.02.2022год.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с Решение № 101 – ИП от 03.02.2022 год. на Комисия за Финансов Надзор, „Кепитъл Маркетс“ АД преустановява дейността си като инвестиционен посредник. 

Финансовите инструменти на тези от Вас, които не са подали писмени инструкции за прехвърлянето им при друг инвестиционен посредник са прехвърлени по лични сметки в „Централин депозитар“ АД, включително чрез откриване на нови сметки и издаване на депозитарни разписки за притежаваните финансови инструменти.  Депозитарните разписки могат да бъдат получени в офиса на „Кепитъл Маркетс“ АД     на адрес: гр. София, ул. Оборище № 5, ет. 6, тел. за контакт: +359 2 980 17 25, г-жа Мариана Миланова – Изп. директор.

Паричните средства на тези от Вас, които не са подали писмени инструкции за прехвърлянето им по лична сметка ще бъдат съхранени в специална сметка в „Тексим Банк“ АД. Средствата могат да бъдат наредени по банкова сметка на титуляра или получени в брой в офиса на „Кепитъл Маркетс“ АД     на адрес: гр. София, ул. Оборище № 5, ет. 6, тел. за контакт: +359 2 980 17 25, г-жа Мариана Миланова – Изп. директор.

Всички разходи по прехвърлянето на клиентските финансови инструменти, пари и други активи, включително разходите за поддържане на сметките на клиентите са за сметка на дружеството за срок от пет години.

С уважение,

Екипът на „Кепитъл Маркетс“ АД