Уведомление за прекратяване на договорите за сделки с финансови инструменти и/или договорите за управление на инвестиционен портфейл на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, със своите клиенти, считано от 05.11.2021г.

 Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 05.11.2021г. инвестиционен посредник (ИП) „Кепитъл Маркетс“ АД, прекратява договорите за сделки с финансови инструменти и/или договорите за управление на инвестиционен портфейл със своите клиенти.

Молим, това уведомление да се счита за едномесечно  предизвестие за прекратяване на съответните договори. 

Всеки от Вас, който има наличности от финансови инструменти по свои клиентски сметки при ИП „Кепитъл Маркетс“ АД и/или парични средства, може да подаде писмени инструкции (нареждания) до инвестиционния посредник за:

– продажба на съхраняваните финансови инструменти и превеждане на паричните средства по посочена от Вас банкова сметка на която сте титуляр; или

– прехвърляне на съхраняваните финансови инструменти по сметки при друг ИП, който е дал своето съгласие; или

– прехвърляне на финансовите инструменти по Ваша лична сметка в „Централен депозитар“ АД; или

– превеждане на съхраняваните парични средства по посочена от Вас банкова сметка – в случай, че нямате финансови инструменти.

– паричните средства могат да бъдат изтеглени и на каса в офиса на инвестиционния посредник след предварителна заявка.

 

Финансовите инструменти на тези от Вас, които не дадат писмени инструкции за прехвърлянето им в 7-дневен  срок след изтичане срока на предизвестието, ще бъдат прехвърлени по лични сметки в „Централин депозитар“ АД, включително чрез откриване на нови сметки и издаване на депозитарни разписки за притежаваните финансови инструменти.  Депозитарните разписки могат да бъдат получени в офиса на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД     на адрес: гр. София, ул. Оборище № 5, ет. 6, тел. за контакт: +359 2 980 17 25, г-жа Мариана Миланова – Изп. директор.

 

Паричните средства на тези от Вас, които не дадат писмени инструкции за прехвърлянето им в горепосочения 7-дневен срок ще бъдат съхранени в специална сметка.

 

Всички разходи по прехвърлянето на клиентските финансови инструменти, пари и други активи, включително разходите за поддържане на сметките на клиентите са за сметка на инвестиционния посредник.

 

При допълнителни въпроси, имате възможност да се свържете с нас на тел: +359 2 980 17 25

 

С уважение,

Екипът на Кепитъл Маркетс АД