Търговия на БФБ

Услуги предлагани от Кепитъл Маркетс за търовия на Българска Фондова Борса:

• Осъществяване на сделки за покупка и продажба на акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София

• Достъп до търговия на БФБ-София чрез Интернет-базираното приложение COBOS

• Участие в приватизационните търгове

• Пазарни анализи