Сделки с ценни книжа

Търговия с акции на публични компании в България се извършва на “БФБ–София” АД.

В момента на борсата се търгуват акциите на повече от 300 български компании като около 20 от тях са сред т.нар. “blue chips”, най–сигурни и с най–ликвидни позиции.

Подробна информация за борсовата търговия, както и отговори на всички въпроси, свързани със сключването на Договор за инвестиционно посредничество, могат да бъдат получени на телефоните на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, гр. София.

ИП „Кепитъл Маркетс“ АД предоставя на клиентите си възможността да търгуват на “БФБ–София” АД.

Дейността на нашия посредник се изразява в:

Tърговия с компенсаторни платежни инструменти и инвестиционни бонове, като предлагаме следните услуги:

 • продажба на платежните инструменти на “Българска Фондова Борса” АД,
 • закупуване на преференциални акции от правоимащите на “БФБ” АД,
 • плащане в търгове за закупуване на общински и държавни имоти,
 • плащане в търгове за закупуване на земеделска земя,
 • плащане в централизираните публични търгове (след трансформацията им в инвестиционни бонове),
 • плащане на всички дължими лихви по ЗУНК на юридическите лица към държавата,
 • плащане по приватизационни сделки. Всички плащания са за сметка на клиента.

Прочети повече тук.

Tърговия с държавни ценни книжа /ДЦК/ 
Прочети повече тук.

 • Управление на индивидуални портфейли от акции и/или пари;
 • Изготвяне на обосновка за определяне на справедливата пазарна цена на акциите и стратегия за изкупуване на акции;
 • Попечителска дейност и представителство на притежатели на акции пред емитента на акциите на общи събрания на акционерите;
 • Икономически и правен анализ на компании;
 • Инвестиционни консултации
 • Посредничество при сделки с акции за сметка на клиента и при приватизационни сделки на БФБ–София.

Ако вече сте притежател на корпоративни ценни книжа от дадена емисия и искате да ги продадете на БФБ – София или сте решили да купувате такива, заменяте или прехвърляте на даден субект, физическо или юридическо лице, е достатъчно да дойдете в нашия офис в удобно за Вас време за сключване на съответния договор като за целта е необходимо да представите следните документи:

За физически лица:

 • Документ за самоличност,
 • Оригинал на сертификат или депозитарна разписка (при продажба замяна или прехвърляне),
 • В случаи на упълномощаване или преупълномощаване – нотариално заверено пълномощно, копия от документите за самоличност на пълномощника и упълномощените лица.

Стъпките за сключване на сделка с ценни книжа включват:

 • Писмено сключване на договор за брокерски услуги с посочените по-горе документи.
 • Писмено подадена поръчка съдържаща волеизявлението на клиента:
 • Име и уникален клиентски номер на клиента или на неговия пълномощник;
 • Вид, емитент, ISIN код на емисия и брой на ценните книжа, за които се отнася поръчката;
 • Вид на поръчката (покупка, продажба, замяна);
 • Единична цена и обща стойност на поръчката;
 • Валидност на поръчката: за една борсова сесия; до отмяна; дата и час на отмяната;
 • Пазар на ценни книжа, на който да бъде изпълнена поръчката;
 • Количествено изпълнение на поръчката (частично, изцяло);
 • Сетълмент на книжата: доставка срещу плащане; свободна доставка;
 • Начин на плащане: в брой; по сметка;
 • Възнаграждение за ИП; разходи за клиента;
 • Дали поръчката се подава в следствие на съвет от ИП;
 • Дата, час и място на подаване на поръчката;
 • Подпис на клиента.

След извършването на сделката клиента получава писмено известие за крайния резултат от нейното приключване.