Управление на индивидуални портфейли

Доверителното управление на портфейли е насочено към инвеститори, които:

– желаят по–висок доход върху личните си спестявания;

– нямат достатъчно свободно време да следят различните пазари и финансови инструменти;

– искат да се доверят на професионални финансови специалисти;

– искат да разчитат на средствата си във всеки момент.

Доверителното управление на активи е услуга, предлагана от инвестиционни посредници, при която инвеститорът предоставя определена сума за управление, а посредникът взима решения в какви финансови инструменти да бъдат инвестирани паричните средства. Минималната сума за откриване на сметка за доверително управление е 5 000 /пет хиляди/ лв.

Основните характеристики на доверителното управление са следните:

Сигурност за инвестициите – съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, паричните средства, приети за управление, се съхраняват в отделна банкова (клиентска) сметка. Това означава, че паричните средства на клиентите са отделени от собствените средства на инвестиционния посредник и във всеки момент са налични под формата на пари и/или финансови инструменти. Акциите, които са закупени със средствата на доверителите, се водят на тяхно име в „Централен депозитар“ АД, т.е. те реално придобиват статут на акционер в дружествата, на които притежават акции;

Ликвидност – в зависимост от условията на конкретните договори всеки инвеститор може да си изтегли сумата, независимо от нейния размер, след като подаде заявка за теглене. Срокът за това е до 5 /пет/ работни дни.

Разнообразие на предлаганите видове стратегии и портфейли – съществуват различни видове портфейли, които се предлагат на инвеститорите при управлението на активи в зависимост от техните изисквания: консервативен, балансиран и рисков портфейл.

Отчетност – В зависимост от условията на договорите, инвеститорите получават подробен отчет за извършените действия с техните парични средства. Там е описано каква е началната сума, в какво е инвестирана, какви сделки са извършвани през периода и какъв е текущият доход.“Кепитъл Маркетс”АД предоставя тези отчети месечно, тримесечно или годишно.

Възнаграждение за посредника – прилагат се следните варианти на начисляване на възнаграждение:

– консервативен портфейл – Клиентът дължи на посредника възнаграждение в размер на 20 % от достигнатия доход на портфейла на годишна база;

– балансиран портфейл – клиентът дължи на посредника възнаграждение в размер на 25 % от достигнатия доход на портфейла на годишна база;

– рисков портфейл. Той е разделен както следва:

при годишна доходност до 15 %, възнаграждението е 20 % от положителния резултат;

при годишна доходност между 15 % и 25 %, възнаграждението е 25 % от положителния  резултат;

при годишна доходност над 25 %, възнаграждението е 30 % от положителния резултат.

Положителните резултати, постигнати от ИП „Кепитъл Маркетс“ АД, гр. София, са следствие от активното управление на клиентските портфейли от страна на експертите на дружеството и правилно взетите инвестиционни решения.

Предишните резултати от управлението на активи нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.

Посочените данни служат само за информативна цел и не представляват предложение за покупко/продажби на ценни книжа. Това не представлява инвестиционен съвет и инвестиционните решения не следва да бъдат формирани единствено въз основа на тях.