Основните видове компенсаторни инструменти търгувани на “БФБ-София” АД са:

Компенсаторни и жилищни компенсаторни записи – издадени по ЗОСОИ - В края на 1998 г. започва издаването на компенсаторни и жилищни компенсаторни записи. Основание за тяхното издаване е Законът за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ), известен още като “Закона Лучников”. 

Издатели на компенсаторни и жилищни компенсаторни записи са Министерствата и приравнени на тях ведомства (принципали на национализирана собственост), както и Областните управи.

С компенсаторни записи се обезщетяват лицата или техните правоприемници, от които са одържавени или отчуждени всякакви движими или недвижими имоти (с изключение на земите), ценни книжа и ценности, собствеността или правата върху които не могат да бъдат възстановени реално поради обективни причини – например ако са разрушени, преустроени, станали негодни, придобити добросъвестно от трети лица или са престанали да съществуват.

С жилищни компенсаторни записи се обезщетяват собствениците или техните правоприемници на отчуждени жилища, незастроени или застроени парцели в границите на регулационните планове на населените места и във вилните зони, използвани или предназначени за жилищно строителство, собствеността върху които не е и не може да бъде възстановена. Жилищните компенсаторни записи предоставят на собствениците си всички права, които имат и притежателите на компенсаторни записи. С тях могат да се купуват с предимство държавни и общински жилища и парцели, отредени за жилищно строителство по градоустройствените планове на населените места в цялата страна.

Поименни компенсационни бонове – издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ- се издават въз основа на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗ) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСВГЗГФ).

Издатели на поименните компенсационни бонове са поземлените комисии по места и Министерството на земеделието и горите, които обезщетяват:

 - собствениците или техните наследници, притежавали земеделски земи преди образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства, които не позволяват възстановяване на собствеността;

 - собствениците на гори, изключени от държавния горски фонд за изкореняване и изкоренени, както и тези, чиято собственост не може да се възстанови с гори и земи от горския фонд;

 - български граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Република България и Кралство Гърция.

Съгласно последните изменения на нормативната уредба, всички издадени записи или бонове имат единен регистър. Този регистър се води от “Централен Депозитар” АД.