Оценките на Акции (дялове) от капитала на търговски дружества, на Обособени части от предприятия и други подобни се основават и се изработват в съответствие с изискванията на унифицираните Стандарти за професионално бизнес оценяване на Асоциацията на оценителите в САЩ и на стандартите и методите за бизнес оценяване, възприети съгласно действащата нормативна уредба в България.