Уведомление за изменение на тарифата за такси и комисиони на ИП"Кепитъл Маркетс" АД, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник.

Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25.06.2015г. Съветът на директорите на ИП "Кепитъл Маркетс" АД взе решение за промяна в Тарифата за такси и комисиони на ИП "Кепитъл Маркетс" АД, приложими към договорите с клиенти на инвестиционния посредник. Новата тарифа влиза в сила от 01.07.2015г.