Документи

Описание на ФИ и рисковете свързани с тях

► Одитиран финансов отчет на „Кепитъл Маркетс“ АД за 2020 година

► Доклад на независимия одитор на Кепитъл Маркетс АД за 2020 г.

► Доклад за дейността на Кепитъл Маркетс АД за 2020г. одитиран

► Политика за ангажираност

► Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД в сила от 20.11.2020г.

► Политика за поверителност на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД

► Политика за управление и разглеждане жалби от клиенти на ИП „Кепитъл маркетс“ АД

► Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Политика за възнагражденията на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Политика за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна страна на „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Правила за управление на риска на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Правила за управление на риска на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД в сила след одобрение от общото събрание на акционерите

► Правила за вътрешна организация на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД
    ► Политика за конфликти на интереси – Приложение 1 към ВО
    ► Политика клиентски нареждания – Приложение 2 към ВО
    ► Политика за непрекъснатост на дейността – Приложение 3 към ВО
    ► Политика за управление и разглеждане на жалби от клиенти – Приложение 4 към ВО

► Правила относно системата за вътрешен контрол и проверка на съответствието с нормативните изисквания на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Правила за оценка на клиентските активи на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Процедура за извършване на оценка за уместност

► Договор за сделки с финансови инструменти с Приложения

► Тарифа на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД

► Tariff