Документи

► Общи условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД

► Политика за поверителност на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД

► Политика за управление и разглеждане жалби от клиенти на ИП „Кепитъл маркетс“ АД

► Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Политика за възнагражденията на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Политика за определяне на клиентите като професионални/непрофесионални и приемлива насрещна страна на „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Правила за управление на риска на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Правила за вътрешна организация на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Правила относно системата за вътрешен контрол на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Правила за оценка на клиентските активи на ИП „КЕПИТЪЛ МАРКЕТС“ АД

► Договор за сделки с финансови инструменти с Приложения

► Тарифа на ИП „Кепитъл Маркетс“ АД

► Tariff

► Годишен отчет

 

Информация за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно изискванията на делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

1. Клас акции и депозитарни разписки

2. Клас облигации